Byggfel

Vad är byggfel?
Trots att vi i Sverige har riktlinjer, normer och lagar för bygg- och entreprenadbranschen så inträffar det byggfel. Med byggfel menas brister i byggnadstekniska konstruktioner. Det kan vara en konstruktion som läcker in vatten, läcker ut värme, kondensproblem, sprickor, dåligt luft m.m.

Varför inträffar/uppstår byggfel?

Byggfel orsakas till största del av mänskliga faktorer såsom misstag vid projektering och utförande, men byggfel kan även bero på kompetens- och materialbrist. Trots att de flesta konstruktioner och material genomgår rigorösa tester och beräkningar så uppstår det byggfel i framtagning av vissa material och lösningar som man helt enkelt har missbedömt i projektering, Som exempel på byggfel kan nämnas ett antal fasadrenoveringssystem som för ett antal år sedan ansågs vara goda, långsiktiga val men som nu visar sig bristfälliga ur fuktskade-, hållfasthet- och brandsäkerhetssynpunkt. Dessa brister har lett till att många fasader fått bytas ut och renoveras trots att de borde haft betydligt längre livslängd.

Behöver ni hjälp att utreda eller åtgärda byggfel?
Maila oss på: info@immunit.se