Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

http://www.av.se/dokument/afs/afs2006_01.pdf

Föreskrifterna för hantering av asbest gäller för varje verksamhet där det finns risk för exponering av asbest. För att arbeta och hantera asbest behövs ett tillstånd från Arbetsmiljöverket. Företag som erbjuder asbestsanering måste ha aktuellt tillstånd knutet till verksamheten. Personer som utför eller leder ett arbete med asbest skall genomgå utbildning om bl.a. hälsoeffekter, skyddsåtgärder, förekomst, avfallshanterings- och saneringsåtgärder samt asbests egenskaper. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagare som skall hantera asbestmaterial genomgått utbildning inom området.

Den som hanterar asbest utan tillstånd från Arbetsmiljöverket riskerar en sanktionsavgift på 50 000 kronor.

Önskar ni komma i kontakt med oss för asbestsanering?
Maila oss på: info@immunit.se